บริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น จำกัด


เราเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับงานด้าน Radio Frequency และด้วยความรู้และประสบการณ์ จึงเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพ และบริการหลังการขายของสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่านได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้รับการลงทะเบียนเป็นห้องปฎิบัติการทดสอบ จากสำนักงาน กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใต้ชื่อ RF LAB เราพร้อมให้บริการแก่ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานและคุณภาพด้วยบริการที่รวดเร็ว


 
ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
RF Lab

ติดต่อสำรองคิวล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 02-732-3319, 72, 73 ต่อ 12 หรือ สายด่วน 087-340-4967 หรือ Email: rflab@rf.co.th
 

  หัวข้อในการทดสอบมาตราฐานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับทดลองประกอบกิจการ
1. กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power)
2. การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)
3. การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission)
4. ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error)
5. ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation)

  เอกสารหลักฐานในการขอรับบริการทดสอบ
1. ใบคำขอรับบริการทดสอบเครื่องส่งฯ พร้อมลงลายมือชื่อ ตรง “ผู้ยื่นคำขอ” พร้อมประทับตรา (ต้องมี)
2. สำเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ (ด้านหน้าและหลัง) พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตรา จำนวน 1 ชุด(ต้องมี)
3. สำเนาเอกสารการจัดตั้งนิติบุคคล/กลุ่มคน พร้อมลงลายมือชื่อและ ประทับตรา จำนวน 1 ชุด (ต้องมี)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด (ต้องมี)
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (ต้องมี)
6. สำเนาใบอนุญาต "ทำ" หรือ "นำเข้า" ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ของเครื่องที่ขอรับบริการทดสอบ (ต้องมี)
7. สำเนาใบอนุญาต “ใช้" ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ของเครื่องที่ขอรับบริการทดสอบ (ต้องมี)
8. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

  pdf