ระบบกระจายเสียงไร้สาย ความถี่ 420.20MHz (UHF Wireless Audio for 420.20MHz) รุ่นปี 2004

UHF Wireless Audio for 420.00MHz V.2004


			

Model: TX-420LCD

  คุณลักษณะ (Features) Datasheet TX-420LCD
TX-420LCD
เครื่องส่งวิทยุคมนาคม ใช้เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจาย Brochure TX-420.200LCD
เสียงแบบไร้สายในการเผยแพร่ข่าวสาร ของทางราชการให้แก่
TOR 420.200 MHz
ประชาชนภายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านหน้า
   
   
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
TX-420LCD
เครื่องส่งระบบ UHF-FM ความถี่ 420.200 MHz ตามที่ กทช.กำหนด
มีใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคมจาก กทช.  
กำลังส่งออกอากาศ 1-10 วัตต์
ด้านหลัง
มีจุดเชื่อต่อกับคอมพิวเตอร์โดยผ่านจุดเชื่อมต่อ RS232
  แสดงผลการทำงานของเครื่องด้วยระบบ LCD 2 บรรทัด
  หน้าจอ LCD สามารถแสดงความถี่ใช้งาน, กำลังที่ส่งออกอากาศได้ และอุณหภูมิของเครื่องได้
ควบคุมการแสดงผลแบบปุ่มกด  
สามารถเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลได้
สามารถตั้งชื่อสถานีที่เครื่องได้
กล่องของเครื่องส่งต้องทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี ป้องกันสัญญาณรบกวน
ภาคจ่ายไฟเครื่องส่งต้องอยู่รวมในกล่องเดียวกัน  
ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 VAC 50 Hz
มีระบบการป้องกันเครื่องเสียหายในกรณีที่สายอากาศมีปัญหาและอุณหภูมิของเครื่องสูงเกินกำหนด
 
TX-420LCD Option IEC 60950
เป็น Option ที่ผ่านข้อกำหนดทางเทคนิคด้านวามปลอดภัยทางไฟฟ้าสําหรับเครื่องโทรคมนาคม (Electrical Safety Requirements)
คือมาตรฐาน IEC 60950-1: (2001) Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements
หรือเทียบเท่า มอก. 1561 – 2548: บริภัณฑ์ทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย: ข้อกําหนดทั่วไป
Option IEC 60950: มีราคาสูงขึ้นจากราคาปกติ
 
สอบถามราคา กรุณาติดต่อบริษัทโทร: 02-732-3319

Model: TX-420CH

  คุณลักษณะ (Features) Datasheet TX-420CH
TX-420CH
เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดของเครื่องลูกข่าย  
ใช้สำหรับควบคุมการเปิด-ปิดของเครื่องลูกข่าย (RX-420B)  
โดยทำงานร่วมกับเครื่องส่งวิทยุคมนาคม (TX-420LCD)
ด้านหน้า
 
   
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
TX-420CH
สามารถแบ่งกลุ่มการรับฟังได้ 16 กลุ่ม แต่ละกลุ่มไม่จำกัดจำนวน
ควบคุมการออกอากาศได้เป็นรายตัวหรือทุกตัว  
แต่ละกลุ่มแยกการทำงานเป็นอิสระต่อกัน
ด้านข้าง
มี LED แสดงสถานการณ์ทำงานของแต่ละกลุ่ม 16 ดวง
  มีสวิตช์เปิด-ปิดเครื่องลูกข่ายที่ด้านหน้าของเครื่อง 16 ตัว
  มีจุดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยผ่านจุดเชื่อมต่อ RS 232
 
สอบถามราคา กรุณาติดต่อบริษัทโทร: 02-732-3319

Model: RX-420B

RX-420B
คุณลักษณะ (Features) Datasheet RX-420B
เครื่องรับวิทยุคมนาคม ใช้เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจาย  
เสียงตามสายในการเผยแพร่ข่าวสาร ของทางราชการให้แก่  
ประชาชนภายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ
UHF-FM โดยใช้ความถี่ 420.200 MHz
 
 
 
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
ด้านหน้า
เครื่องรับระบบ UHF-FM ความถี่ 420.200 MHz ตามที่ กทช.กำหนด
RX-420B
มีใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคมจาก กทช.  
สามารถตั้งกลุ่มการรับ (Zone)
ควบคุมการเปิด-ปิดโดยอัตโนมัติจากชุดแม่ข่ายแบบ CTCSS และ Tone Code
มีชุดขยายสัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ และระบายความร้อนแบบอัตโนมัติ
สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด ล่วงหน้าได้ 7 วัน  
สามารถป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกขณะใช้งาน
มีจุดเชื่อมต่อการทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้ผ่านทาง RS232
ระบบควบคุมการทำงาน Microcontroller
ระบบควบคุมความถี่แบบ Phase Lock Loop  
ด้านใน
ภาคขยายสัญญาณเสียงเป็นแบบ IC Hybridge
RX-420B
จุดปรับระดับความดังของเสียงได้จากภายนอก
มีขนาดเล็ก สะดวกในการติดตั้ง และ การดูแลหลังการขาย
 
 
ด้านล่าง
 
 
สอบถามราคา กรุณาติดต่อบริษัทโทร: 02-732-3319

Model: AN-04DP

AN-04DPและขาจับ Antenna
คุณลักษณะ (Features) Datasheet AN-04DP
สายอากาศชนิด Folded Dipole ขนาด 4 Stack  
สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องส่งวิทยุคมนาคม (TX-420LCD)
การแพร่สัญญาณแบบทิศทาง (Direct) เกณฑ์การส่งสัญญาณสูงและ ไปได้ไกล
 
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
สายอากาศเป็นชนิด Folded Dipole ขนาด 4 Stack
ใช้งานย่านความถี่ 420.20 MHz
อัตราขยาย 9 dB
ความต้านทาน 50 โอห์ม
หัวต่อชนิด PL-Female
สายอากาศ และ ขาจับ Antenna
 

Model: AN-03Y

AN-03Y
คุณลักษณะ (Features) Datasheet AN-03Y
สายอากาศชนิด Yagi ขนาด 3 Elements  
สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องรับวิทยุคมนาคม (RX-420B)
การแพร่สัญญาณแบบทิศทาง เกณฑ์การรับสัญญาณสูง
 
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
สายอากาศเป็นชนิด Yagi ขนาด 3 Elements
ใช้งานความถี่ 420.20 MHz
อัตราขยาย 3 dB
ความต้านทาน 50 โอห์ม
สายอากาศชนิดYagiและขาจับ
หัวต่อชนิด PL-Female

Model: AN-07Y

AN-07Y คุณลักษณะ (Features) Datasheet AN-07Y
สายอากาศชนิด Yagi ขนาด7 Elements  
สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องรับวิทยุคมนาคม (RX-420B)
การแพร่สัญญาณแบบทิศทาง เกณฑ์การรับสัญญาณสูง
 
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
สายอากาศเป็นชนิด Yagi ขนาด7 Elements
ใช้งานความถี่ 420.20 MHz
สายอากาศชนิดYagiและขาจับ
อัตราขยาย 6 dB
  ความต้านทาน 50 โอห์ม
หัวต่อชนิด PL-Female

Heliax Coaxial Cables

Heliax Coaxial Cables
คุณลักษณะ (Features) Datasheet Heliax
สายนำสัญญาณสำหรับเครื่องส่งวิทยุคมนาคม  
ระบบ UHF ความถี่ 420.200 MHz
สายนำสัญญาณทาง Radio Frequency (RF)
มีอัตราลดการสูญเสียที่ดีกับเครื่องส่งที่มีกำลังวัตต์ต่ำ
 
สายHeliax Coaxial
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
  อัตราค่ากำลังส่งที่สะท้อนกลับ = 1 (VSWR = 1.0)