สมัครงาน / นักศึกษาฝึกงาน - บริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น จำกัด


"ดูแลเหมือนครอบครัว ก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน"
ดูแล ใส่ใจ และพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง อีกหนึ่งความภูมิใจของคน RF

  Open Positions

   Network Division
Service Engineer (Contract)  
   
หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
  ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ลูกค้าในห้าง Show DC พระราม 9
  ดูแลระบบ Internet/ WiFi/ Fiber Optic Network ภายในห้าง Show DC พระราม 9
  มีความรู้ด้าน FTTX, WiFi, Switch Network, Fiber Optic เป็นอย่างดี
  ทำงานและประสานงานร่วมกับหัวหน้าทีม Network ของบริษัท RF Application
  มีความสามารถใช้งาน Visio, Auto CAD
  สถานที่ปฏิบัติงาน นั่งประจำโครงการ Show DC
  วันทำงาน อังคาร-อาทิตย์ ในเวลาปฏิบัติงาน 8:30-18:00 น.
       
  คุณสมบัติ :
  เพศ ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาโทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  ผ่านการเกณฑ์ทหาร และไม่มีโรคประจำตัว
  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเป็นทีม ตรงต่อเวลา คล่องตัว และเป็นอิสระ
  มีความรู้ด้านอุปกรณ์ Wireless LAN Access Point, Network Switch
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี และภาษาอังกฤษได้พอสมควร
  มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา และ รู้จักการแก้ปัญหางานเฉพาะหน้าได้ดี
  ขับรถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์)
     
  ประเภทการจ้าง : Contract
 
   Communication Division
Production Engineer  
   
หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
  ดูแลด้านอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ สื่อสาร และโทรคมนาคม
  มีประสบการณ์ การใช้เครื่องมือ เช่น Spectrum Analyzer, Oscilloscope เป็นต้น
  มีความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสารเบื้องต้น
  สามารถทำงานเกี่ยวกับการวิจัย ทดลองอุปกรณ์สื่อสารของบริษัทฯได้
  สามารถประกอบและผลิตสินค้าของบริษัทฯได้
  สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
       
  คุณสมบัติ :
  เพศ ชาย อายุ 22-27 ปี
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาโทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  ผ่านการเกณฑ์ทหาร และไม่มีโรคประจำตัว
  มีความรู้ด้านเครื่องมือวัดเป็นอย่างดี เช่น ช่น Spectrum Analy, Oscilloscope เป็นต้น
  มีความรู้ด้านอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เป็นอย่างดี
  มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี
  มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน ชอบการเรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรอบคอบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบสูง
  สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
     
  ประเภทการจ้าง : ประจำ
 
 

  How to Apply

เอกสารประกอบการสมัครงาน :
  ใบสมัครงานที่กรอกข้อความเรียบร้อยพร้อมลายเซ็นต์ (Application Form)
  ประวัติส่วนตัว (Resume)
  รูปถ่าย ควรเป็นรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว โดยเป็นรูปสีหรือขาวดำก็ได้ แต่ขอให้เป็น การแต่งกาย ที่สุภาพ
  สำเนาใบรับรองการศึกษา ได้แก่ Transcipt และสำเนา ใบปริญญาบัตร
  สำเนาบัตรประชาชน
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร
  สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)
 
ขั้นตอนการสมัครงาน online :
  Download Application Form
  กรอกข้อความในใบสมัครนี้ให้ครบถ้วน
  สแกนเอกสารประกอบการสมัครงานพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบ
  Zip File ทั้งหมดแล้วส่งมาที่แผนกฝ่ายบุคคล hr@rf.co.th
 

  รับนักศึกษาฝึกงาน - ติดต่อฝ่ายบุคคล

ขั้นตอนการสมัครนักศึกษาฝึกงาน online :
  สแกนเอกสารจากทางมหาวิทยาลัย Zip File ทั้งหมดแล้วส่งมาที่แผนกฝ่ายบุคคล hr@rf.co.th
  สามารถติดต่อได้หลายช่องทา