After Warranty Service

ศูนย์บริการซ่อมและปรับปรุงระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบกระจายข่าวไร้สาย หอกระจายข่าวไร้สาย ครบวงจร
 • เรามีช่างผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพในการซ่อมระบบกระจายเสียงไร้สายและอุปกรณ์ต่างๆของระบบกระจายเสียงไร้สาย ที่มีประสบการณ์ในงานด้านการซ่อมมากกว่า 6 ปี
 • บริการประเมินราคาก่อนซ่อมจริงช่วยให้คุณรู้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
 • บริการซ่อมด้วยระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 3-7 วัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการเสียและการหาอะไหล่ทดแทน)
 • รับประกันการใช้งานหลังการซ่อม 60 วันหากระบบกระจายเสียงไร้สายคุณ ยังมีอาการเสียเหมือนเดิม เรารับประกันซ่อมให้ฟรี!
  "บริการซ่อมที่รวดเร็ว ทันใจ ราคาประหยัด รับประกันหลังซ่อม"
 1. ชุดแม่ข่าย (เครื่องส่งวิทยุ 420.200 MHz)
 2. ชุดแม่ข่าย (เสาส่ง, สายนำสัญญาณของชุดแม่ข่าย และสายอากาศ)
 3. ชุดลูกข่าย (เครื่องรับวิทยุ 420.200 MHz)
 4. ชุดลูกข่าย (เครื่องขยายเสียง)
 5. อุปกรณ์ต่างที่เกี่ยวกับระบบกระจายเสียงไร้สาย

รับประกันงานซ่อมทุกชิ้น หากระบบกระจายเสียงคุณยังมีปัญหาหลังจากซ่อมไปแล้วภายใน 60 วัน
*** เราจะดำเนินการซ่อมให้คุณฟรี***