เกี่ยวกับ บริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น จำกัด

บริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น ดำเนินธุรกิจ ออกแบบ ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ผลิตอุปกรณ์ ระบบการสื่อสารไร้สายย่านความถี่วิทยุต่างๆ (RFICs), ธุรกิจออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบการสื่อสารไร้สาย, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator), ธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย และ จัดจำหน่ายอุปกรณ์ อะไหล่ของย่านความถี่วิทยุ พร้อมทั้งให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ดังนี้

ธุรกิจด้านการ ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และ ผลิตอุปกรณ์ Radio Frequency Integrated Circuits (RFICs)


บริษัทดำเนินการ ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ผลิตอุปกรณ์ อาทิเช่น
 • Low Noise Design
 • RF Distribution System
 • RF Assembly Prototype
 • RF Power Amplifier Design
 • RF Frequency Modulator (Product and Custom Design)
 • Circuit Card Test and Manufacture
 • Low Power Receiver Design
 • RF System Integration
 • Research and Development
 • Radio Frequency (RF) Planning
 • Radio Frequency Identification (RFID) System
 • DC Power System
 • Wireless Solution Commercial Product Development
 • Communication Engineering
 • Custom Cable Assemblies
 • AM, FM, PM, OOK, QPSK, BPSK
 • Oscillator Design
 • RF Front-End
โดยทางบริษัทมีบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ สามารถออกแบบ และวางระบบเครือข่ายการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยช่องทางจัดจำหน่ายของธุรกิจ รับออกแบบ ตามความต้องการของลูกค้า และผลิตอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ย่านความถี่วิทยุ ต่างๆ ออกสู่ตลาด

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบการสื่อสารไร้สาย

บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมพร้อมให้บริการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และวางระบบแบบ( Turnkey) แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมต่างๆ ทั้งนี้ ช่องทางการจำหน่ายหลักของธุรกิจงานโครงการ มี 2 ช่องทาง ได้แก่ การเข้าร่วมประมูลโครงการเพื่อเป็นผู้รับจ้างเหมาวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และการ Sub Contract

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ( System Integrator)

บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมให้บริการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และวางระบบแบบ( Turnkey) รวมถึงพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงาน ( Application Software) และให้บริการด้านบำรุงรักษาแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน


ธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ อะไหล่ของระบบย่านความถี่วิทยุ

บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่าย อุปกรณ์ อะไหล่ของย่านความถี่วิทยุ ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม อาทิ

 • Semiconductor
 • RF Transistor
 • VCO
 • Capacitors
 • Connector
 • Power Supply
 • Accessories